Yasalar ve standartlar

Depo ve boru hatlarında kaçak denetimi, AB sınırları içinde yasal düzenlemelere tabidir. Bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli düzenlemeler esas alınmaktadır.

  • EN 13160 sayılı AB standardı, kaçak dedektörleri ile ilgili Avrupa'da geçerli koşulları düzenlemekte ve çeşitli sistemleri tanımlamaktadır.
  • Su kullanım yasası, suya zararlı maddelerin kullanıldığı sistemler yasası ve ürünlerin suya uygun olduğunu belirleyen yasa, Almanya'daki yasal hükümleri düzenlemektedir.

EN 13160

Kaçak tespit tekniği ile ilgili AB standardı

EN 13160, çeşitli kaçak tespit sistemleri ile ilgili kalite gerekliliklerini beş farklı sınıfa ayırmıştır. I. sınıf, güvenlik ve çevrenin korunması ile ilgili en yüksek gereklilikleri düzenlemekte/talep etmektedir. V. sınıf ise güvenlik ve çevrenin korunması ile ilgili en düşük gereklilikleri düzenlemekte veya çevre güvenliği talep etmemektedir. Avrupa ülkeleri, ülke dahilinde hangi sınıfların geçerli veya yasak olacağına ulusal düzeyde karar vermektedir.

Almanya'da yer altı tesislerinde sadece I. sınıf sistemler, yer üstü tesislerinde ise I. ve II. sınıf sistemler kullanılabilmektedir.

EN 13160 standardının sınıfları

Bu sınıfa ait sistemler, çift cidarlı bir sistemde sıvı seviyesi üzerinde ve altında kaçak olduğunu bildirmektedir. Bu sistemler güvenlik odaklı tasarımlardır ve depolanan/taşınan sıvı çevreye sızmadan önce kaçağı bildirmektedir (örn. aşırı basınç veya negatif basınç sistemleri). (EN standardına göre tanım)

Examples:

Monitoring of a heating oil tank with a leak protection lining and suction line to the low point of the interstitial space by a vacuum leak detector

Tank monitoring at a filling station with a pressure leak detector (leak detection medium: dried air)

Bu sınıfa ait sistemler, çift cidarlı bir sistemde sıvı seviyesi üzerinde ve altında kaçak olduğunu ve sıvının çevreye sızma olanağının bulunduğunu bildirmektedir. (EN standardına göre tanım)

III. sınıfa ait sistemler, tankta veya sıvı seviyesi altındaki boru hattında oluşan kaçakları bildirir. Bu sistemler, kaçak bölmesine veya denetim alanına monte edilen sıvı ve/veya gaz sensörlerini esas alır. Depolanan/taşınan malzemenin çevreye sızma olanağı mevcuttur. (EN standardına göre tanım)

Bu sınıfa ait sistemler, belirli bir olasılıkla tankta öngörülen değerde değişikliği bildirebilir (örn. tank içine veya dışına kaçak mevcut olduğunda). Kaçak durumunda depodaki sıvının çevreye sızma olasılığı yüksektir.

Sınıflar arası farklılıklar:
IV a Dinamik sistemler, karşılaştırma yaparak bağlı bulunan boru hattındaki kaçakları da bildirir.
IV b Statik tank içeriği kaçak tespit sistemleri ve statik kısa süreli bildirimde bulunan kaçak tespit sistemleri, sadece tanklardaki kaçakları bildirir.

Bu sınıfa ait sistemler, tank veya boru hatlarında sıvı seviyesinin altındaki sıvı kayıplarını bildirebilir. Kaçak bildirilmeden önce, ürün çevreye salınır (örn. denetim bölmelerindeki sensörler ile). (EN standardına göre tanım)

EN sınıflarının sistem karşılaştırması

Almanya'daki ulusal düzenlemeler

Su kullanım yasası, suya zararlı maddelerin kullanıldığı sistemler yasası ve ürünlerin suya uygun olduğunu belirleyen yasa

Almanya'da geçerli olan su kullanım yasası, suyun korunması gereken bir madde olduğuna ilişkin hükümlerin yer aldığı yasadır: "Bu yasanın amacı, su kaynaklarını sürdürülebilir şekilde yöneterek suyu doğanın bir parçası, insan hayatının kaynağı, hayvan ve bitkilerin yaşam alanı ve kullanılabilir bir değer olarak koruma altına almaktır." (Su kullanım yasası madde 1)

Almanya'da geçerli olan suya zararlı maddelerin kullanıldığı sistemler yasası, bu sistemlere erişim ile ilgili hükümlerin yer aldığı yasadır:

  • Yer altında: Çift cidar, depo ve boru hatlarında kaçak denetimi (tek istisna: emme hatları)
  • Yer üstünde: Toplama teknesi bulunmayan depolarda kaçak denetimi ve çift cidar; tek cidarlı depolarda toplama bölmesinde ve duruma göre kaçak probu ile izleme

Bu yasa kapsamında uzman firma zorunluluğu bulunmaktadır (madde 45). Bu kapsamda "suya zararlı maddelerin kullanıldığı yer üstünde sistemler ve yer altındaki sistemler, Fuel oil tüketici sistemleri, [...] gibi sistemlerin kurulumu, iç temizliği, bakımı ve işletim dışı bırakma çalışmaları, Madde 62 uyarınca sadece uzman şirketler tarafından gerçekleştirilebilir."

Almanya'da geçerli olan ürünlerin suya uygun olduğunu belirleyen yasa, su kaynakları yasalarına uygunluk sertifikası almanın zorunlu olduğu ürünler (örn. kaçak dedektörü gibi emniyet tertibatları) ile ilgili hükümleri kapsamaktadır.

Su kaynakları yasalarına uygunluk sertifikası şunları kapsar:

  • Genel teknik denetim ruhsatları
  • EN 13160 standardı uyarınca uygunluk ve performans beyanları
  • Uygunluk testi sertifikası (üretici test sertifikası) => Ü işareti (yapılar ile ilgili yasal düzenleme listeleri -> EN 13160, onaylı kurum tarafından yapılacak tip kontrolü, üretici tarafından verilecek uygunluk beyanı)