Lagar och standarder

Övervakningen av behållare och rörledningar avseende läckage regleras genom lag inom EU. Olika regelverk gäller både internationellt och nationellt.

  • Den europeiska standarden EN 13160 fastställer kraven för läckagedetektorer och beskriver olika system.
  • I vattenresurslagen (WHG), den federala förordningen om anläggningar för hantering av vattenförorenande ämnen (AwSV) och förordningen om fastställande av lämplighet enligt vattenlagstiftning för byggprodukter och byggnadssätt genom bevis enligt byggnadsstadgan (WasBauPVO) fastställs reglerna i Tyskland.

EN 13160

Europeisk standard för läckagedetekteringsteknik

I EN 13160 definieras kvalitetskraven för olika läckindikeringssystem i fem klasser. Klass I kräver/erbjuder högsta säkerhetsnivå och bästa miljöskydd; klass V minsta säkerhetsnivå och sämst eller inget miljöskydd. Europas länder beslutar på nationell nivå vilka klasser som är tillåtna eller också förbjudna i respektive land.

I Tyskland får endast klass I-system användas för underjordiska anläggningar, för ovanjordiska anläggningar får även klass II-system användas.

Klasserna enligt EN 13160

System i denna klass indikerar en läcka över eller under vätskenivån i ett dubbelväggigt system. De är har en säkerhetsbaserad konstruktion och indikerar en läcka innan det lagrade/transporterade mediet kan komma ut i miljön (t.ex. över- eller undertryckssystem). (Definition enligt EN-standard)

Exemplen:

Monitoring of a heating oil tank with a leak protection lining and suction line to the low point of the interstitial space by a vacuum leak detector

Tank monitoring at a filling station with a pressure leak detector (leak detection medium: dried air)

System i denna klass indikerar en läcka över och under vätskenivån i ett dubbelväggigt system med risken att läckindikeringsvätska kommer ut i miljön. (Definition enligt EN-standard)

Klass III-system indikerar en läcka i tanken eller rörledningen under vätskenivån. Dessa system är baserade på vätske- och/eller gassensorer som är installerade i ett läckage- eller övervakningsrum. Det finns en risk att det lagrade/transporterade godset kommer ut i miljön. (Definition enligt EN-standard)

System i denna klass indikerar med en viss sannolikhet ett specificerat värde på förändringen i tankinnehållet (t.ex. läckage in i eller ut ur tanken). Vid läckage finns det en stor risk att det lagrade mediet kommer ut i miljön.

Man skiljer här mellan klasserna
IV a Dynamiska system indikerar även läckor i den anslutna rörledningen genom jämförelse och
IV b Statiska läckindikeringssystem för tankinnehåll och läckindikeringssystem med statistisk korttidsavisering indikerar endast läckor i tankar.

System i denna klass kan indikera vätskeförlust i tankar eller rörledningar under vätskenivån. Innan läckan indikeras tränger produkten in i miljön (t.ex. med hjälp av sensorer i övervakningsbrunnar). (Definition enligt EN-standard)

Systemjämförelse av EN-klasserna

Nationella bestämmelser i Tyskland

WHG, AwSV och WasBauPVO

I WHG (vattenresurslagen, ty. Wasserhaushaltsgesetz) definieras bl.a. orosprincipen om att vatten är en tillgång som är värd att skydda: ”Syftet med denna lag är att skydda vattendrag som en del av den naturliga balansen, som en grund för människors liv, som en livsmiljö för djur och växter och som en användbar tillgång genom hållbar vattenförvaltning.” (1 § WHG)

I Tysklands landsomfattande AwSV (den federala förordningen om anläggningar för hantering av vattenförorenande ämnen, ty. Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) anges hur detta kan uppnås:

  • underjordiskt: dubbla väggar och övervakning av läckor i tankar och rörledningar (enda undantaget: sugledningar)
  • ovanjordiskt: Dubbla väggar med övervakning av läckor i behållare utan ett uppsamlingstråg eller liknande; för enkelväggiga behållare i uppsamlingsrummet vid behov med en läckagesond

Specialföretag krävs (45 § AwSV). Detta innebär att ”underjordiska anläggningar, ovanjordiska anläggningar för hantering av flytande vattenförorenande ämnen, tankanläggningar för eldningsolja, [...] endast får byggas, rengöras från insidan, repareras och avvecklas av specialföretag enligt 62 §.”

I WasBauPVO (förordningen om fastställande av lämplighet enligt vattenlagstiftning för byggprodukter och byggnadssätt genom bevis enligt byggnadsstadgan, ty. Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach der Musterbauordnung) definieras byggprodukter för vilka ett lämplighetsintyg enligt vattenlagstiftningen måste tillhandahållas: bl.a. säkerhetsanordningar såsom läckindikatorer.

Lämplighetsintyget enligt vattenlagstiftningen tillhandahålls via:

  • Allmänna godkännanden av byggnadsinspektionen
  • Försäkringar om överensstämmelse och prestandadeklarationer med hänvisning till EN 13160
  • ÜHP-förfarande (övervakning-tillverkaren-provcertifikat) => Ü-märke (byggföreskriftslistor -> EN 13160, typprov av ett ackrediterat organ, tillverkarens försäkran om överensstämmelse)