Lover og standarder

Overvåking av beholdere og rørledninger for lekkasjer er regulert av lovgivning i EU. Ulike regelsett gjelder både på internasjonalt og nasjonalt nivå.

  • EN 13160 definerer kravene til lekkasjeindikatorer og beskriver ulike systemer.
  • Den tyske vannressursloven (WHG), den tyske føderale forordningen om anlegg for håndtering av vannforurensende stoffer (AwSV) og den tyske forordningen om fastsetting av vannrettslig egnethet for byggevarer og -typer ved dokumentasjon i henhold til mønsterbyggeforskriften (WasBauPVO) bestemmer reglene i Tyskland.

EN 13160

EU-standard for lekkasjeindikatorteknologi

EN 13160 definerer kvalitetskravene for forskjellige lekkasjeindikatorsystemer i fem klasser. Klasse I krever/gir det høyeste sikkerhetsnivået og den beste miljøbeskyttelsen, Klasse V det laveste sikkerhetsnivået og den dårligste eller ingen miljøbeskyttelse. Landene i Europa bestemmer på nasjonalt nivå hvilke klasser som er tillatt eller forbudt i det respektive landet.

I Tyskland kan bare systemer i Klasse I brukes til anlegg under bakken, og systemer i Klasse II kan også brukes anlegg over bakken.

Klassene i EN 13160

Systemer i denne klassen indikerer en lekkasje over eller under et viss væskenivå i et dobbeltvegget system. De har en sikker konstruksjon og vil oppdage en lekkasje før det lagrede/transporterte mediet kan trenge ut i miljøet (f.eks over- eller undertrykksystemer). (Definisjon iht. EN-standard)

Examples:

Monitoring of a heating oil tank with a leak protection lining and suction line to the low point of the interstitial space by a vacuum leak detector

Tank monitoring at a filling station with a pressure leak detector (leak detection medium: dried air)

Systemer i denne klassen viser en lekkasje over og under væskenivået i dobbeltveggede systemer, med mulighet for at lekkasjeindikatorvæske går kommer ut i miljøet. (Definisjon iht. EN-standard)

Systemer i Klasse III indikerer en lekkasje i en tank eller en rørledning under væskenivået. Disse systemer er basert på væske- og/eller gassindikatorer, som er montert i et lekkasjerom eller et overvåkingsrom. Det er mulig at det lagrede/transporterte materialet trenger ut i miljøet. (Definisjon iht. EN-standard)

Systemer av denne klassen indikerer, med en viss sannsynlighet, en viss verdi av endring av tankens innhold (f.eks. lekkasjer i eller ut av tanken). Ved en lekkasje er det en stor mulighet for at det lagrede mediet kommer ut i miljøet.

Man skiller her mellom Klassene
IV a Dynamiske systemer viser til sammenligning også lekkasjer i den tilkoblede rørledningen og
IV b Statisk tankinnhold-lekkasjeindikatorsystemer og lekkasjeindikatorsystemer med statistisk kortvarig kunngjøring viser bare lekkasjer i tanker.

Systemer av denne type kan vise et tap av væske i tanker eller rør under væskenivået. Før lekkasjen vises, trenger det lagrede materialet inn i miljøet (f.eks med sensorer i overvåkingssjakter). (Definisjon iht. EN-standard)

Systemsammenligning av EN-klassene

 

Nasjonale forskrifter i Tyskland

WHG, AwSV og WasBauPVO

I WHG (den tyske vannressursloven) defineres blant annet prinsippet om at vann er en eiendel som er verdt å beskytte: "Formålet med denne loven er å beskytte vannforekomster som en del av naturressursene som grunnlag for menneskers liv, som et habitat for dyr og planter og som en brukbar eiendel gjennom bærekraftig vannforvaltning." (§ 1 WHG)

På landsbasis fastsetter AwSV (forordning om anlegg for håndtering av forurensende stoffer) hvordan dette kan oppnås:

  • under bakken: Dobbelte vegger og lekkasjeovervåking av beholdere og rørledninger (enkelte unntak: sugeledninger)
  • over bakken: Dobbeltveggede beholdere med lekkasjeovervåking av beholdere uten et oppsamlingskar eller lignende. Når det gjelder enkeltveggede beholdere i oppsamlingsrommet evt. med en lekkasjesonde

Det kreves at man bruker en spesialisert fagbedrift (§ 45 AwSV). Dette betyr at "anlegg under bakken, anlegg over bakken for håndtering av flytende vannforurensende stoffer, fyringsoljeforbrukeranlegg, [...] bare kan bygges av en spesialisert fagbedrift i samsvar med § 62, rengjøres fra innsiden, repareres og tas ut av drift."

WasBauPVO (forordning om fastsetting av vannrettslig egnethet av byggevarer og -typer med hjelp av dokumentasjon i henhold til mønsterbyggeforskriften) definerer byggevarer som det må gis dokumentasjon for egnethet etter vannloven for: b.a. sikkerhetsutstyr som lekkasjeindikatorer.

Dokumentasjon for egnethet etter vannloven gis via:

  • Generelle byggtekniske godkjenninger
  • Samsvars- og ytelseserklæringer når det gjelder EN 13160
  • ÜHP-prosedyre (overvåking-produsent-kontrollattest) => Ü-merke (byggeregellister -> EN 13160, typekontroll av et teknisk kontrollorgan, produsentens samsvarserklæring)