Zákony a normy

Monitorovanie netesností nádrží a potrubí je v rámci EÚ regulované zákonom. Na medzinárodnej a národnej úrovni platia rôzne pravidlá a normy.

  • Európska norma EN 13160 definuje požiadavky na detektory netesností v Európe a popisuje rôzne systémy.
  • Zákon o vodných zdrojoch (WHG), federálna vyhláška o systémoch nakladania so znečisťujúcimi látkami vody (AwSV) a vyhláška o určovaní vhodnosti stavebných výrobkov a stavebných typov podľa vodného zákona v súlade so vzorovým stavebným zákonom (WasBauPVO) definuje pravidlá v Nemecku.

EN 13160

Európska norma pre technológiu detekcie netesností

EN 13160 definuje požiadavky na kvalitu rôznych systémov detekcie netesností v piatich triedach. Trieda I vyžaduje/ponúka najvyššiu úroveň bezpečnosti a najlepšiu ochranu životného prostredia; trieda V najnižšia bezpečnosť a najhoršia alebo žiadna ochrana životného prostredia. Krajiny Európy rozhodujú na národnej úrovni o tom, ktoré triedy sú v danej krajine povolené alebo zakázané.

V Nemecku sa pre podzemné systémy môžu používať iba systémy triedy I. Systémy triedy II sa môžu používať aj pre nadzemné inštalácie.

Triedy EN 13160

Systémy tejto triedy indikujú netesnosť nad alebo pod hladinou kvapaliny v opláštenom systéme. Sú navrhnuté tak, aby boli orientované na bezpečnosť a indikovali netesnosť skôr, ako môže uskladnené/dopravované médium uniknúť do okolia (napr. systémy s pretlakom alebo podtlakom). (Definícia podľa normy EN)

Príklady:

Monitoring of a heating oil tank with a leak protection lining and suction line to the low point of the interstitial space by a vacuum leak detector

Tank monitoring at a filling station with a pressure leak detector (leak detection medium: dried air)

Systémy tejto triedy indikujú netesnosť nad a pod hladinou kvapaliny v opláštenom systéme s možnosťou úniku detekčnej kvapalinydo okolia. (Definícia podľa normy EN)

Systémy triedy III indikujú netesnosť v nádrži alebo potrubí pod hladinou kvapaliny. Tieto systémy sú založené na snímačoch kvapalín a/alebo plynov umiestnených v netesnej alebo intersticiálnej miestnosti. Existuje možnosť, že sa skladovaný/prepravovaný tovar dostane do životného prostredia. (Definícia podľa normy EN)

Systémy tejto triedy indikujú s určitou pravdepodobnosťou určenú hodnotu zmeny obsahu nádrže (napr. netesnosti v nádrži alebo mimo nej). V prípade úniku je vysoká pravdepodobnosť, že sa uskladnené médium dostane do prostredie.

Tu sa rozlišuje medzi triedami
IVa Dynamické systémy tiež porovnávajú netesnosti v pripojenom potrubí
IV b Statické systémy zisťovania netesností na úrovni nádrže a krátkodobé štatistické systémy zisťovania netesností indikujú len netesnosti v nádržiach.

Systémy tejto triedy môžu indikovať stratu kvapaliny v nádržiach alebo potrubiach pod hladinou kvapaliny (napr. pomocou snímačov v monitorovacích šachtách). Pred indikáciou úniku sa produkt dostane do životného prostredia. (Definícia podľa normy EN)

Porovnanie tried EN

Národné predpisy v Nemecku

WHG, AwSV a WasBauPVO

Zákon o vodnom hospodárstve (Water Resources Act – WHG) definuje aspekty, že voda je zdrojom hodný ochrany: „Účelom tohto zákona je ochrana vodných plôch ako súčasti ekosystému, ako základnú podmienku pre ľudský život, ako aj biotop pre zvieratá a rastliny a ako využiteľný zdroj prostredníctvom trvalo udržateľného hospodárenia s vodnými zdrojmi. (Sekcia 1 WHG)

Celoštátna vyhláška AwSV (Nariadenie o zariadeniach na manipuláciu s látkami nebezpečnými pre vodu) špecifikuje, ako sa to má dosiahnuť:

  • pod zemou: dvojité steny a monitorovanie netesností nádrží a potrubí (iba výnimka: sacie potrubia)
  • nadzemné: dvojplášťové s monitorovaním úniku pre nádrže bez drenážneho systému alebo pod.; pri jednostenných nádobách v zbernom priestore prípadne so sondou úniku

Existuje povinnosť špecializovanej spoločnosti (§ 45 AwSV). To znamená, že „podzemné systémy, nadzemné zariadenia na manipuláciu s kvapalnými látkami znečisťujúcimi vodu, zariadenia na spotrebu vykurovacieho oleja, [...] môžu zriaďovať, zvnútra čistiť, opravovať a odstavovať len odborné firmy v súlade s ust. § 62."

WasBauPVO (Nariadenie o určovaní vhodnosti stavebných výrobkov a typov stavieb podľa vodného zákona prostredníctvom overovania podľa vzorových stavebných predpisov) definuje stavebné výrobky, pre ktoré je potrebné predložiť dôkaz o vhodnosti podľa vodného zákona: vrátane bezpečnostných zariadení, ako sú detektory netesností.

Dôkaz o vhodnosti podľa vodného zákona sa poskytuje prostredníctvom:

  • Súhlas stavebného úradu
  • Vyhlásenia o zhode a výkone s odkazom na EN 13160
  • Postup ÜHP (kontrolný certifikát výrobcu) => značka Ü (zoznamy stavebných predpisov -> EN 13160, typová skúška akreditovaným orgánom, vyhlásenie o zhode od výrobcu)